Przepisy BHP przy wznoszeniu i eksploatacji rusztowań

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) przy wznoszeniu i eksploatacji rusztowań są nie tylko obowiązkowe, ale również kluczowe dla ochrony zdrowia i życia pracowników. Przestrzeganie przepisów BHP w tej dziedzinie jest regulowane przez szereg rozporządzeń ministerialnych w Polsce.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat obowiązujących przepisów i zasad.

Przepisy prawne

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 r. (Dz. U. nr 129, poz. 844) – zawiera ogólne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) – określa zasady BHP podczas wykonywania robót budowlanych.
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2002 r. (Dz. U. Nr 191, poz. 1596) – dotyczy minimalnych wymagań BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników.
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2003 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1745) – wprowadza zmiany do rozporządzenia z 2002 r. w zakresie minimalnych wymagań BHP.

Kluczowe zasady BHP przy rusztowaniach

 1. Znajomość warunków eksploatacji: Tylko pracownicy znający warunki eksploatacji rusztowań i ogólne przepisy BHP w budownictwie mogą ich używać.
 2. Świadectwo zdrowotne: Monterzy i użytkownicy rusztowań muszą posiadać aktualne świadectwo zdrowotne upoważniające do pracy na wysokości.
 3. Środki ochrony indywidualnej: Przy montażu i demontażu rusztowania obowiązkowe jest stosowanie urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, kasków i rękawic.
 4. Warunki użytkowania: Rusztowania nie mogą być używane, jeśli nie zostały sprawdzone, odebrane komisyjnie, w czasie burzy, gołoledzi, mgły, lub gdy mają uszkodzone elementy.
 5. Zakaz przeciążania: Należy przestrzegać zakazu przeciążania pomostów rusztowania i równomiernie rozkładać obciążenie.
 6. Bezpieczeństwo pracy: Zakazane jest prowadzenie montażu lub pracy na rusztowaniu przy wietrze powyżej 10m/s, podczas burzy, gołoledzi, mgły oraz zrzucanie elementów rusztowania.
 7. Zakaz pracy pod wpływem alkoholu: Nie dopuszcza się do pracy osób w stanie nietrzeźwym.
 8. Prawidłowe zabezpieczenie: Należy prawidłowo zabezpieczać przejścia i przejazdy, unikać używania daszków ochronnych jako miejsc składowania materiałów i stanowisk pracy.

Podsumowanie

Stosowanie się do wymienionych przepisów i zasad BHP  jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy muszą być świadomi tych regulacji i ściśle ich przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Jako wiodący producent rusztowań zawsze jesteśmy dyspozycji aby pomóc ze wszelkimi pytaniami i zapewnić niezbędne wsparcie w zakresie bezpieczeństwa i efektywności użytkowania rusztowań.

 

Kontakt

Grupa Delta

Skontaktuj się Skontaktuj się Skontaktuj się

Zadzwoń do nas