Montaż rusztowania w pobliżu linii energetycznych

Praca z rusztowaniami w pobliżu linii energetycznych wymaga specjalnie dobranych procedur i przepisów bezpieczeństwa. Monterzy muszą znać przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, aby bezpiecznie montować, obsługiwać lub demontować rusztowania lub ruchome podesty robocze znajdujące się w pobliżu napowietrznych linii elektrycznych. W tym wpisie omówimy, co należy wiedzieć pracując z rusztowaniami w pobliżu linii energetycznych.

Praca z rusztowaniami w pobliżu linii energetycznych wymaga specjalnie dobranych procedur i przepisów bezpieczeństwa. Monterzy muszą znać przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, aby bezpiecznie montować, obsługiwać lub demontować rusztowania lub ruchome podesty robocze znajdujące się w pobliżu napowietrznych linii elektrycznych. W tym wpisie omówimy, co należy wiedzieć pracując z rusztowaniami w pobliżu linii energetycznych.

 

Określenie strefy niebezpiecznej

Strefa niebezpieczna jest definiowana jako obszar wokół napowietrznej nieekranowanej linii energetycznej, który może stanowić zagrożenie ze względu na prąd elektryczny indukowany przez pola elektromagnetyczne. Strefa niebezpieczna jest podzielona na cztery części w zależności od poziomu napięcia, które znajdują się w odległości 0,5 m, pomiędzy 0,5 – 1,0 m, pomiędzy 1,0 – 2,0 m oraz pomiędzy 2,0 – 3,0 m od zewnętrznej krawędzi przewodu linii energetycznej (odległość od każdego przewodu fazowego). Jeżeli rusztowanie lub pomost roboczy znajduje się w tych odległościach, nie wolno z niego korzystać, dopóki nie zostanie odsunięte od przewodu linii energetycznej lub nie zostanie odłączone od napięcia (wyłączone).

 

Wymagania montażowe

Podczas stawiania rusztowań w pobliżu napowietrznych nieekranowanych linii energetycznych należy przestrzegać wszystkich wymogów bezpieczeństwa przed rozpoczęciem montażu lub pracy. Wszyscy pracownicy powinni nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym buty o gumowej podeszwie chroniące przed kontaktem z przewodami elektrycznymi pod napięciem; wszystkie odsłonięte elementy metalowe powinny być izolowane; a każdy, kto używa nieizolowanych narzędzi, powinien nosić rękawice i w miarę możliwości korzystać z izolowanych drabin. Ponadto nikt nie powinien pracować sam podczas wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z elektrycznością; do takich zadań potrzeba co najmniej dwóch pracowników, tak, aby jeden mógł zapewnić pomoc w razie potrzeby w sytuacji awaryjnej wymagającej natychmiastowego działania.

 

Odłączanie napięcia w liniach energetycznych

W niektórych przypadkach może być konieczne odłączenie (wyłączenie) linii elektrycznej, aby bezpiecznie wykonywać czynności w pobliżu napowietrznych nieekranowanych linii elektrycznych – szczególnie w przypadku, gdy rusztowanie lub platforma robocza będzie znajdować się bezpośrednio przy linii, a nie tylko w strefie niebezpiecznej, jak opisano powyżej. W takich sytuacjach ważne jest przestrzeganie odpowiednich procedur bezpieczeństwa, w tym uzyskanie pisemnej zgody wszystkich zainteresowanych stron oraz sprawdzenie przez wykwalifikowane osoby, czy wszystkie połączenia zostały prawidłowo odłączone przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych z elektrycznością lub innymi potencjalnymi zagrożeniami związanymi z pracą w pobliżu obwodów/linii/przewodów/urządzeń pod napięciem itp.

 

Wnioski: Instalacja i obsługa rusztowań w pobliżu napowietrznych nieekranowanych linii elektrycznych wymaga przestrzegania pewnych protokołów bezpieczeństwa, które są określone przez różne przepisy organów zarządzających, takich jak Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Protokoły te obejmują określenie niebezpiecznych stref wokół przewodów elektrycznych i zapewnienie właściwej izolacji dla odsłoniętych elementów metalowych na miejscu, do uzyskania pisemnej zgody na odłączenie obwodu pod napięciem i posiadania wykwalifikowanego personelu weryfikującego odłączenie przed rozpoczęciem jakichkolwiek operacji z udziałem energii elektrycznej. Znajomość tych protokołów może pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa podczas pracy na projektach obejmujących rusztowania w pobliżu przewodów pod napięciem. Z wiedzą przychodzi bezpieczeństwo! 

Polecamy się! Specjaliści Delta!

Kontakt

Grupa Delta

Skontaktuj się Skontaktuj się Skontaktuj się

Zadzwoń do nas