Πολιτική απορρήτου

GDPR και πολιτική cookie του κατασκευαστή ικριωμάτων

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του ιστότοπου delta-bud.eu είναι η DELTA Marcin Sadlak με την έδρα της στη διεύθυνση ul. Kłobucka 10, 02-699 Warszawa, καταχωρήθηκε στο μητρώο επιχειρήσεων με τον αριθμό NIP: 5631571163, REGON: 110670920, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  delta@delta-bud.pl.

Στείλτε τις αμφιβολίες και τα αιτήματά σας σχετικά με τη βούλησή σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο ul. Firmowa 46, 05-152 Łomna.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων με όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων και ειδικότερα διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγονται είναι:

 • επεξεργάζεται νόμιμα, δίκαια και με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων
 • συλλέχθηκε για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβλήθηκε σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους σκοπούς,
 • επαρκείς, σχετικές και περιορισμένες σε ό,τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία,
 • διόρθωση και ενημέρωση εάν είναι απαραίτητο,
 • διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων για όχι περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα,
 • επεξεργάζεται με τρόπο που διασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

 Για να παρέχουμε υπηρεσίες στο υψηλότερο επίπεδο, χρησιμοποιούμε τεχνικά εργαλεία που σχετίζονται με την ανάλυση και τη λειτουργία του ιστότοπου. Αυτά τα εργαλεία δεν χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Χρησιμοποιούμε:

 • Google Analytics – ένα διαδικτυακό εργαλείο για την ανάλυση στατιστικών στοιχείων ιστότοπου,
 • Google AdWords – ένα διαφημιστικό σύστημα που σας επιτρέπει να εμφανίζετε συνδέσμους χορηγίας στα αποτελέσματα αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης Google και σε συνεργαζόμενους ιστότοπους,
 • Yandex Metrica, Heap Analytics – είναι ένα εργαλείο για ανάλυση ιστότοπου,
 • Ειδοποιήσεις push – ειδοποιήσεις που εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη του υπολογιστή,
 • Ζωντανή συνομιλία – μια υπηρεσία από το UserEngage που παρέχει τη δυνατότητα να μιλάμε μαζί σας.

II. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται για τρεις σκοπούς, ανάλογα με τη συγκατάθεσή σας:

 • απάντηση στα ερωτήματά σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας – η νομική βάση για αυτές τις δραστηριότητες είναι η αρχή ότι η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για την ανάληψη δράσης κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου υποκειμένου των δεδομένων
 • αποστολή προσφορών, ενημερωτικών δελτίων – η νομική βάση για αυτές τις δραστηριότητες είναι η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς,
 • για σκοπούς πρόσληψης – η νομική βάση για αυτές τις δραστηριότητες είναι η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

Επεξεργαζόμαστε το ακόλουθο εύρος των δεδομένων σας:

 • Όνομα και επώνυμο,
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • αριθμός τηλεφώνου,
 • οποιαδήποτε άλλα δεδομένα παρέχετε στο περιεχόμενο της έρευνας που αποστέλλεται μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μας αποστέλλεται σε αρχεία που επισυνάπτονται στην αλληλογραφία,

Δεν συλλέγουμε πρόσθετες πληροφορίες για εσάς από άλλες πηγές.

Δεν πουλάμε προσωπικά δεδομένα ούτε τα κοινοποιούμε με άλλες οντότητες. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα σας δεν μεταφέρονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ούτε μεταφέρονται σε διεθνείς οργανισμούς.

III. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσπαθούμε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την περίοδο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Ωστόσο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μια τέτοια κατάσταση μπορεί να προκύψει για λειτουργικούς και τεχνολογικούς λόγους. Με αυτό εννοούμε τον χρόνο που απαιτείται για να αποφασίσουμε εάν είναι σκόπιμη περαιτέρω επαφή, καθώς και τον χρόνο που απαιτείται για τη διαγραφή δεδομένων από το αντίγραφο ασφαλείας.

Τα δεδομένα σας που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία για το σκοπό της διεκπεραίωσης της αίτησης προσφοράς θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς κατά τη διάρκεια της αλληλογραφίας και στη συνέχεια, ανάλογα με τα αποτελέσματά της, είτε θα προστεθούν στη βάση δεδομένων πελατών μας και θα υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία για την εκτέλεση της σύμβασης ή θα διαγραφεί εάν δεν είναι πλέον δυνατή η δημιουργία συνεργασίας.

Εάν κλείσετε τις συνομιλίες από την πλευρά σας, οι οποίες είναι ευανάγνωστες σε εμάς, τα δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως από τις βάσεις δεδομένων του συστήματος εργασίας και από τα αντίγραφα ασφαλείας εντός τριάντα ημερών.< /span>

Εάν δεν υπάρξει απάντηση και η κατάσταση είναι ασαφής, τα δεδομένα θα αποθηκευτούν για περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία αποστολής του τελευταίου μηνύματος.

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τη συναίνεση, δηλαδή τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αποστολή πληροφοριών μάρκετινγκ, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία έως ότου αποσυρθεί η συγκατάθεση. Θα πρέπει επίσης να προσθέσετε την περίοδο των 30 ημερών που απαιτείται για την κατάργησή τους από το αντίγραφο ασφαλείας.

IV. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΣΥΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΑΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ με βάση την εθελοντική συγκατάθεσή σας. Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Για το σκοπό αυτό, προτείνουμε να μας στείλετε ένα μήνυμα από την ίδια διεύθυνση e-mail ή τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου στον οποίο λαμβάνετε περιεχόμενο μάρκετινγκ. Η μόνη συνέπεια της ανάκλησης της συγκατάθεσης θα είναι το γεγονός ότι δεν θα μπορείτε πλέον να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την προσφορά μας και άλλο περιεχόμενο μάρκετινγκ από εμάς. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων μας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και το δικαίωμα να απαιτήσετε άμεση διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς αυτού του μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, στο βαθμό που η επεξεργασία σχετίζεται με τέτοιες άμεσες μάρκετινγκ.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την περίοδο ελέγχου της ακρίβειας των δεδομένων ή την επιδίωξη αξιώσεων.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να στείλουμε τα δεδομένα σας σε εσάς ή απευθείας σε άλλον ελεγκτή σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη από μηχανή μορφή. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για τα δεδομένα που λάβαμε από εσάς. Λόγω του γεγονότος ότι τα αποκλειστικά δεδομένα σχετικά με εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία σε μορφή κειμένου, η μεταφορά των δεδομένων θα περιοριστεί στη δημιουργία εγγράφων κειμένου σε μορφή docx που περιέχουν το ιστορικό των ερωτημάτων σας. Αυτά τα έγγραφα δεν θα περιέχουν τις απαντήσεις μας, ιδίως τις συμβουλές μας ή άλλους τύπους ειδικών γνώσεων, επειδή δεν αποτελούν αντικείμενο της εξουσιοδότησής σας (δεν είναι μεταβιβάσιμο).

Στείλτε όλα τα παραπάνω θέματα στο γραφείο μας στη διεύθυνση ul. Firmowa 46, 05-152 Łomna.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή, η οποία είναι ο Πρόεδρος του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων.

V.COOKIES

Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες του ιστότοπού μας, τα λεγόμενα cookies ενδέχεται να αποθηκευτούν στον δίσκο του υπολογιστή σας. cookies, δηλαδή μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται από τον διακομιστή μας ή τον διακομιστή Google.

Στέλνουμε cookies από τον διακομιστή μας κατ’ εξαίρεση. Χρησιμοποιούνται για να θυμούνται την προτιμώμενη εμφάνιση των ιστότοπων που έχουν οριστεί από τους χρήστες, π.χ. μέγεθος γραμματοσειράς, καταγραφή του γεγονότος της ψηφοφορίας σε έρευνες ή εκτέλεσης ενεργειών πολλαπλών βημάτων από τον χρήστη..

Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για να αντιστοιχίσουμε τις εμφανιζόμενες διαφημίσεις με τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστότοπου.

Οι πληροφορίες που αποστέλλονται από τον διακομιστή μας που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας δεν συλλέγονται ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασία με κανέναν τρόπο.

Εκτός από τα cookie που αποστέλλονται από τον διακομιστή μας, τα cookie Google αποστέλλονται μέσω των ιστότοπών μας, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή των διαφημίσεων που εμφανίζονται στις μονάδες Google στα ενδιαφέροντά σας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλα ή ορισμένα cookie ανά πάσα στιγμή, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Εάν αποφασίσετε να απορρίψετε όλα τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο περιεχόμενο και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στους ιστότοπούς μας, ιδιαίτερα εκείνες που απαιτούν σύνδεση. Ωστόσο, η απενεργοποίηση των cookie δεν σας εμποδίζει να περιηγηθείτε στις σελίδες στους ιστότοπούς μας.

 • στο πρόγραμμα περιήγησης Opera,
 • στο πρόγραμμα περιήγησης Firefox,
 • στο Chrome,
 • στον Internet Explorer,
 • στο πρόγραμμα περιήγησης Safari.

Εάν χρησιμοποιείτε κινητή συσκευή (τηλέφωνο, smartphone, tablet), διαβάστε τις επιλογές απορρήτου στην τεκμηρίωση στον ιστότοπο του κατασκευαστή της συσκευής σας.

Επικοινωνία

Ομάδα Delta

Επικοινωνία Επικοινωνία Επικοινωνία

καλέστε μας